Akredytacja laboratoriów badawczych

Przygotowujemy laboratoria badawcze w obszarze badań fizykochemicznych:

 • środowisko pracy
 • środowisko ogólne (woda, ścieki, składowiska odpadów inne niż niebezpieczne)
 • pomieszczenia czyste
 • inne

Nasza firma zapewnia 100% poufność i ochronę praw własności zleceniodawcy w trakcie i po przygotowaniu dokumentów do akredytacji.

Wdrażamy na miejscu u kontrahenta metody badawcze przygotowując personel do wykonywania badań następującymi technikami i przyrządami:

 • chemia klasyczna
 • ICP AES - Atomowa spektrometria emisyjna z wzbudzaniem plazmowym
 • ICP MS - Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ang. inductively coupled plasma mass spectometry)
 • FAAS - Płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (ang. Flame Atomic Absorption Spectrometry)
 • FAES - Płomieniowa aemisyjna spektrometria atomowa (ang. Flame Atomic Emission Spectrometry)
 • GFAAS - Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym (ang. Graphite furnace atomic absorption spectrometry)
 • Fluorescencja rentgenowska
 • Metody spektrofotometryczne
 • pH, temperatura, przewodność elektryczna właściwa
 • liczniki laserowe (badanie pomieszczeń czystych)
 • fotometry liniowe (badanie pomieszczeń czystych)
 • anemometry i balometry
oraz szeregiem innych.